Home      Webshop       Agenda      Prijslijst      Behandelingen       Merken       Lifestylecoach      Gastenboek      Contact

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Aimys Beautysalon en de cliënt waarop Aimys Beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Toepassing
Door te bestellen of een behandeling af te nemen accepteer je de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Aimys Beautysalon.

Bedrijfsinformatie
Aimys Beautysalon is geregistreerd in het handelsregister onder KVKnummer: 55044867

Totstandkoming van de overeenkomst
Aimys Beautysalon is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Aimys Beautysalon jouw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

Werkzaamheden Aimys Beautysalon

Aimys Beautysalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig aan de eisen van client met goed vakmanschap uitvoeren. Op grond van de op dat moment bekende informatie. Aimys Beautysalon zal altijd in overleg gaan met de client op moment dat financiële consequenties op de behandeling van toepassing zijn.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Aimys Beautysalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Aimys Beautysalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon arriveert, mag Aimys Beautysalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Op moment dat de client later dan 15 minuten na de afgesproken tijd arriveert komt de afspraak te vervallen en wordt het gehele afgesproken honorarium berekend.

Aimys Beautysalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Bij ziekte en bijzondere omstandigheden geldt een uitzondering.

Betaling
Aimys Beautysalon vermeldt prijzen van behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling of schriftelijk aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per bank of per pin te voldoen.

Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt Aimys Beautysalon de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft Aimys Beautysalon de vordering over aan een bevoegd incasso bureau.

Levering
Aimys Beautysalon betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen. Aimys Beautysalon verzendt de bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de levering plaats 3-5 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden, omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of om een andere reden vertraging ondervinden, dan krijg je daar bericht van binnen 10 dagen nadat de client de bestelling geplaatst heeft.

Bezorgadres en leveringsservice
Op moment dat er een bestelling bij Aimys Beautysalon wordt geplaast kunt u zelf beslissen op welk adres de bestelling bezorgt dient te worden. De bestelling kunt u thuis laten bezorgen of deze zelf afhalen op het vestigingsadres van Aimys Beautysalon.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Aimys Beautysalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de huidspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Aimys Beautysalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Aimys Beautysalon behandelt de persoonsgegevens conform de AVG wet en zal nimmer de gegevens vrij geven of verkopen. Aimys Beautysalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Aimys Beautysalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Aimys Beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de huidspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Aimys Beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
Aimys Beautysalon geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij Aimys Beautysalon gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Aimys Beautysalon doch binnen een week (7 dagen).

Beschadiging & diefstal
Aimys Beautysalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Aimys Beautysalon meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Aimys Beautysalon. Aimys Beautysalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Aimys Beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien Aimys Beautysalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Aimys Beautysalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Aimys Beautysalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Privacy statement
Aimys Beautysalon respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Aimys Beautysalon zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Aimys Beautysalon gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Aimys Beautysalon zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.